top of page

Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke behandeling, aanbieding en transactie tussen Instituut Vanessa en de klant, tenzij er door de partijen op een uitdrukkelijke en schriftelijke manier is afgeweken van deze algemene voorwaarden.

2. Verplichtingen van INSTITUUT VANESSA
INSTITUUT VANESSA staat ervoor in dat de behandelingen die worden uitgevoerd, voldoen aan de eisen van goed en zorgvuldig vakmanschap. Hierbij wordt gebruikgemaakt van degelijke materialen en producten. 
INSTITUUT VANESSA zal de klant op de hoogte stellen van de aard en de omvang van de behandeling, de te verwachten resultaten en eventuele risico’s van de behandeling. 
INSTITUUT VANESSA zal de klant zoveel als redelijkerwijs mogelijk is informeren over de financiële gevolgen van de wijziging of aanvulling van de behandeling.
INSTITUUT VANESSA zal aan de klant vragen om de juiste informatie te verstrekken die nodig is om de behandeling naar behoren uit te kunnen voeren. 
INSTITUUT VANESSA voert geen behandelingen uit die buiten haar beroepscompetenties valt. 

 

3. Verplichtingen van de klant
De klant dient alle gegevens aan INSTITUUT VANESSA te verstrekken, die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het goed uitvoeren van de behandeling. 
De klant dient vooraf aan het sluiten van de overeenkomst INSTITUUT VANESSA op de hoogte te brengen van eventuele specifieke wensen.

 

4. Betaling
INSTITUUT VANESSA vermeldt de prijzen van alle behandelingen en producten zichtbaar op de website, online boekingsplatform en in het instituut. 
De vermelde prijzen zijn inclusief btw.
Aanbiedingen zijn geldig gedurende de vermelde looptijd en/of voor zolang de voorraad strekt.
De klant dient direct na de behandeling de betaling van de behandeling en de aankoop van eventuele producten contant te voldoen. Onder contante betaling valt ook het bijschrijven van het verschuldigde bedrag op de rekening van INSTITUUT VANESSA op het tijdstip van de aankoop via een erkende vorm van elektronisch betalen.

 

5. Annuleringsvoorwaarden
De klant dient bij verhindering de afspraak zo spoedig mogelijk te annuleren, maar in ieder geval 24 uur vooraf aan de afspraak.
Wanneer de klant de afspraak niet 24 uur voor de afspraak annuleert, mag INSTITUUT VANESSA 100% van het bedrag voor de afgesproken behandeling bij de klant in rekening brengen. Er kan ook voor gekozen worden om voor het bedrag van de afspraak producten aan te schaffen. 
Wanneer de klant meer dan 15 minuten te laat komt, mag INSTITUUT VANESSA de afspraak annuleren en toch 75% van het volledige bedrag voor de afgesproken behandeling bij de klant in rekening brengen. Ook hier kan er voor gekozen worden om voor het in rekening gebrachte bedrag producten aan te schaffen.
In geval van overmacht hoeven beide partijen zich niet aan de verplichtingen net vernoemd te houden. 

 

6. Garantievoorwaarden
INSTITUUT VANESSA biedt de klant 7 kalenderdagen garantie op de behandeling en/of producten.
Deze garantie geldt niet, wanneer:
De klant andere producten heeft gebruikt, dan die door INSTITUUT VANESSA zijn aanbevolen.
De klant de adviezen over de nazorg van de behandeling niet heeft opgevolgd.
De klant de producten niet volgens het advies van INSTITUUT VANESSA heeft gebruikt.
De klant de aanbevolen producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

 

7. Klachtenafhandeling
Heeft de klant een klacht over de behandeling of een product, dan dient deze zo spoedig mogelijk, maar minimaal binnen 5 werkdagen na ontdekking, schriftelijk per e-mail en via de telefoon gemeld te worden bij INSTITUUT VANESSA.
INSTITUUT VANESSA moet binnen 5 werkdagen een passend antwoord geven op de klacht.
Is een klacht gegrond, dan zal INSTITUUT VANESSA de behandeling opnieuw uitvoeren, zoals men overeengekomen is. Is dit volgens de klant zinloos, dan dient de klant dit schriftelijk kenbaar te maken. 

 

8. Beschadiging & diefstal
Wanneer de klant meubilair, apparatuur of producten in INSTITUUT VANESSA beschadigt, dan heeft INSTITUUT VANESSA het recht om een schadevergoeding van de klant te eisen. 
Diefstal wordt door INSTITUUT VANESSA altijd direct bij de politie gemeld. 

 

9. Behoorlijk gedrag
De klant dient zich in INSTITUUT VANESSA te gedragen volgens de algemeen aanvaardbare normen. Wanneer de klant ook na meerdere waarschuwingen ongehoord bedrag blijft vertonen, heeft INSTITUUT VANESSA het recht om de klant zonder geven reden de toegang tot INSTITUUT VANESSA te weigeren. 

 

10. Recht
Op elke overeenkomst tussen INSTITUUT VANESSA en de klant is het Belgische recht van toepassing. In het geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden is telkens de Nederlandse tekst bepalend. De versie die van toepassing is, is steeds de laatst gedeponeerde versie of de versie die van kracht was tijdens het tot stand komen van de overeenkomst. 

bottom of page